A Practical Guide to Brain Data Analysis by Armando Freitas da Rocha,Carlos Thomaz,F??bio Theoto